✓ Hemleverans          ✓ Säkra betalningar          ✓ FRI FRAKT över 849 kr
My Cart
kr
Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Thunberg Företagspartner AB, org.nr. 559090-9304, i det följande benämnt ”Bolaget” driver webbshoppen www.bonculina.se med vid var tillfälle tillhörande appar (tillsammans ”Webshoppen”). Tillsammans benämns Bolaget och Webbshoppen i det följande ”BonCulina”.  På Webbshoppen framgår vid var tid gällande kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget.

1.  Allmänt

 1. Dessa allmänna Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster via Webbshoppen. I det följande benämns den som burkar Webbshoppen ”Brukaren”.
 2. Brukaren godkänner dessa Allmänna Villkor samt BonCulinas Integritetspolicy i samband med användning av eller köp via Webbshoppen.
 3. BonCulina ger genom Brukarens godkännande av dessa Allmänna villkor en gratis, återkallbar, icke-exklusiv licens att använda Webbshoppen för att inhämta information om BonCulina, dess produkter och tjänster och för att genomföra köp.
 4. Brukaren förbinder sig att inte använda Webbshoppen för andra ändamål än för de som uttryckligen omfattas av licensen enligt 1.3. Det är inte tillåtet att söka ändra eller manipulera Webbshoppen eller att på annat sätt ansluta sig till Webbshoppen eller dess innehåll i andra syften än vad licensen medger.
 5. Brukaren bekräftar att hen har fyllt 18 år, är myndig, ej är i konkurs eller har förmyndare enligt 11 kap. Föräldrabalken eller eljest är förhindrad att ingå avtal med annan part. BonCulina förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Brukarens beställning för fall att Brukarenen nekas att genomföra köpet av BonCulinas betalningsförmedlare, eller för fall att BonCulina misstänker att Brukarenen uppgivit felaktiga personuppgifter eller annars om det finns andra sakliga skäl.
 6. Oaktat vad som sägs i 1.5 ovan, får en person som måste ha förmyndares samtycke för att ingå avtal registreras som Brukare på Webbshoppen efter att samtycke lämnats av förmyndaren till BonCulina före registrering. Sådant samtycke kan inhämtas via BonCulinas kundtjänst.
 7. BonCulina reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt minimum eller maximumantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående lagersaldo. BonCulina har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Brukaren har beställt kommer BonCulina att meddela Brukaren om detta och invänta Brukarens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Brukarenens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Brukarens order.
 8. Alla produktbilder är bilder av den faktiska varan, fryst och uppvärmd enligt instruktion. Emellertid ska all bildinformation på Webbshoppen uteslutande ses som illustrationer. Det förekommer att garnering har skett på produktbilder. Sådan garnering ingår ej i de varor som levereras. Bilderna kan därför inte ensamma garanteras återge det antal varor Kuden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.
 9. Webbshoppen och dess innehåll ägs av BonCulina eller dess licensgivare (som kan vara en franchisegivare). Informationen är skyddad genom lag vilket bland annat innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från BonCulinas kundtjänst har ej rätt att godkänna sådant användande och skriftliga meddelanden från BonCulinas kundtjänst får ej tolkas som godkännande att använda innehållet i Webbshoppen till annat än vad den är avsedd för.

2.  Beställning och avtal

 1. För att få använda Webbshoppen eller genomföra köp via Webbshoppen måste Brukaren acceptera dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera Allmänna Villkoren förbinder sig Brukaren att följa Allmänna Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i BonCulinas Integritetspolicy.
 2. Varje beställning från en Brukare till BonCulina via Webbshoppen är ett erbjudande från Brukaren att köpa produkterna, och en möjlighet för BonCulina att bekräfta Brukarens beställning. Ett avtal om köp ingås först när BonCulina slutligt bekräftat Brukarens beställning med eventuella justeringar som kan äga rum enligt 1.7 ovan. Webbshoppen skickar ut en orderbekräftelse som gäller som avtalsdokument. Den kan med fördel användas vid kontakt med BonCulinas kundtjänst.
 3. BonCulina förbehåller sig rätten att ändra eller avboka Brukarens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats för fall att leveranshinder uppstår och sådant hinder orsakats av omständighet utanför BonCulinas kontroll eller för fall att det framkommer att Brukaren saknat rätt att ingå avtalet enligt skäl som nämns i 1.5 ovan.
 4. Brukaren kan i vissa fall, vilket närmare framgår i Webbshoppen, lägga till, ändra i och avboka order efter att beställning genomförts, fram till den stopptid som gäller för den valda leveranstiden.

3.  Varor, priser, avgifter och betalning

 1. Vid beställning via Webbshoppen gäller de priser som anges på Webbshoppen på beställningsdagen av Brukarens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det pris som angavs på Webbshoppen vid tidpunkten när Brukaren slutförde beställningen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte avgifter såsom frakt, faktureringsavgift eller andra tilläggstjänster vars priser anges separat i Webbshoppen.
 2. De vikter som anges för respektive produkt ska överensstämma med varans vikt, dock får avvikelser förekomma inom ramen för vad som tillåts enligt vid var tid gällande tillämplig lag.
 3. BonCulinas måltider och andra frysta livsmedel har en minsta hållbarhet om 3 månader från leveranstillfället givet att de förvaras fryst vid en temperatur icke överstigande -18C.
 4. Måltiderna ska värmas upp enligt medföljande anvisningar och presenteras på tallrik genom att öppna förpackningen i botten. I Webbshoppen finns mer information om hur måltiderna förvaras, värms upp, serveras och brukas i övrigt. För andra produkter än måltider gäller de instruktioner som medföljer respektive produkt eller för fall information ej medföljer, den information som finns om produkten i Webbshoppen.
 5. De varor Brukaren kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i BonCulinas lager. Dock kan lagersaldot ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall BonCulina inte har Brukarens beställda vara i lager väljer BonCulina en motsvarande vara. BonCulinas ambition är att tillfråga Brukarenen om Brukaren godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så bjuder BonCulina Brukarenen på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Brukarenen mellanskillnaden. Saknas godtagbar ersättningsvara krediteras hela varans belopp.
 6. Samtliga BonCulinas produkter är godkända att använda inom EU.
 7. Brukaren kan betala på de sätt som vid var tid anges på Webbshoppen. Betalning sker genom tredjepartslösningar. När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet vid ordertillfället. Beloppet debiteras Brukarens konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta ett antal bankdagar innan Brukarens bank registrerat köpet på Brukarens konto.
 8. Avbokar Brukaren sin order släpps det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja ett antal bankdagar före reservationen försvinner helt från Brukarens bankkonto eller kreditkort. Fakturabetalning sker genom BonCulina eller genom tredjepartstjänster. Fakturan från BonCulina eller den tredjepart som används för fakturering sker genom PDF fil till av Brukaren angiven e-postadress eller via brev. Det är inte möjligt att betala för en beställning med kontanter eller check. Avgifter för fakturering kan förekomma men aldrig med högre belopp än det Brukaren godkänner vid beställning i Webbshoppen.
 9. BonCulina förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt till alla Brukare av tekniska eller kommersiella skäl.
 10. Den specifika information som lämnas om respektive betalsätt på Webbshoppen är bindande och utgör en del av dessa Allmänna Villkor. BonCulina är ansvarig gentemot Brukaren på grund av fel som orsakats av tredjepartsleverantör av betaltjänster.

4.  Leverans och transport

 1. Leverans av produkter beställda av Brukaren i Webbshoppen sker till den adress Brukaren angivit och inom de tidsramar som bekräftats vid beställningstillfället. Det är Brukaren som är ansvarig för att hålla BonCulina uppdaterade om eventuell ändring av adress eller andra omständigheter som kan medföra att de beställda produkterna inte kan levereras på adressen inom den bekräftade tidsramen. Det är Brukarens ansvar att lämna rätt uppgifter om portkod eller annan information som säkerställer att BonCulina eller dess leveranspartner kan komma fram till dörren på den address dit varorna ska levereras.
 2. BonCulina använder tredjepartsleverantörer av leveranstjänst vilken Brukaren godkänner genom att välja leveranssätt i Webbshoppen. Information om Brukaren överförs till respektive tredjepartsleverantör i den mån det behövs för att genomföra leveransen.
 3. BonCulina använder noga utvalda tredjepartsleverantörer av leveranstjänster och det är BonCulinas ambition att alla Brukare skall få uppdateringar om leveransen via sms och att eventuella ändringar på grund av trafikstörningar eller andra förseningar skall kommuniceras på ett tillfredsställande sätt.
 4. I första hand levereras de beställda produkterna genom överlämning till Brukaren efter påringning. Leverans sker i andra hand genom avlämning utanför dörren på leveransadressen, för fall Brukaren ej öppnar dörren vid påringning.
 5. De beställda produkterna levereras frysta i en isolerande låda inom 24 timmar från att de lämnat något av BonCulinas fryslagringsplatser. Brukaren är införstådd med att BonCulina därför inte har möjlighet att göra flera leveransförsök. Det är Brukarens ansvar att sörja för att de beställda produkterna överförs till en frys direkt efter leverans, för att säkerställa att fryskedjan inte bryts. Upptinade produkter får inte återfrysas av livsmedelssäkerhetsskäl.
 6. Om BonCulina av någon av Brukaren föranledd anledning inte kan leverera varorna till Brukaren debiteras Brukaren för de beställda produkterna som om de hade levererats. Om BonCulina av någon anledning hänförlig till tredjepartsleverantören av leveranstjänster eller av BonCulina, eller av andra skäl utom Brukarens kontroll inte kan leverera de beställda produkterna till leveransadressen, äger BonCulina inte rätt att debitera Brukaren för leveransen. Har debitering skett i sådant fall äger Brukaren rätt att återfå det belopp som hen har debiterats.

5.  Produkternas kvalitet och ångerrätt

 1. Alla beställda produkter ska levereras i fullgott skick. I händelse av avvikelse ska Brukaren kontakta BonCulinas kundtjänst omedelbart. Om en produkt saknas eller är skadad skall hela den felaktiga produktens värde krediteras. BonCulinas ansvar för fel i produkterna är begränsat till deras respektive värde, samt eventuella returkostnader. Kreditering (återbetalning) ska att ske inom 30 dagar. Kreditering kommer att ske till Brukaren via det betalningsalternativ som Brukarenen valde vid beställningstillfället, förutsatt att inte annat överenskommits. Kan kreditering ej ske på det valda sättet ska BonCulina genomföra krediteringen på annat godtagbart sätt.
 2. Brukaren har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtal (utnyttja Brukarens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Brukaren tar emot de beställda produkterna, eller väsentlig del av dessa. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror, vilket innefattar måltider, från BonCulina eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.
 3. Om Brukaren vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Brukaren skickar ett meddelande till BonCulina (till exempel per brev eller e-post till BonCulinas kundtjänst) om att Brukaren vill utnyttja ångerrätten eller att Brukaren skickar tillbaka varan före fristens utgång. Brukaren är medveten om att ångerrätten inte omfattar dagligvaror vilket innefattar måltider, varför kreditering ej sker för fall att dagligvaror, innefattande måltider, återsänds. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till support@BonCulina.se, eller Salthomsgatan 3, 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA eller 08-6780004. Brukaren ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Brukaren inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan Brukaren använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Mer information finns på konsumentverket.se
 4. Vid utövande av ångerrätten betalar Brukaren returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Brukaren har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till BonCulina. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.
 5. BonCulina betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att BonCulina tagit emot den returnerade varan eller att Brukaren har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Brukaren via det betalningsalternativ som Brukaren valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 6. På det belopp som ska återbetalas har BonCulina rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Brukaren har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.  Reklamation

 1. Brukaren äger rätt att reklamera varor som är felaktiga på sätt och i fall som följer av vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning. Brukare som önskar göra gällande fel i levererade produkter ska kontakta BonCulina så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges i Webbshoppen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Brukarenen upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamation ska annars ske i sådan tid som anges i lag.
 2. BonCulina ersätter returfrakten för godkända reklamationer.
 3. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer BonCulina att kompensera Brukarenen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. BonCulina strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att BonCulina mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. BonCulina förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer BonCulina riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.

7.  Länkar

 1. BonCulina kan länka från Webbshoppen till andra webbplatser som ligger utanför BonCulinas kontroll, och webbplatser utanför BonCulinas kontroll kan länka till Webbshoppen. BonCulina ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som Brukaren uppger på andra webbplatser. Brukaren bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för respektive webbplats som Brukaren besöker.

8.  Force Majeure

 1. BonCulina ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som BonCulina inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-, tele-, dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådana omständigheter. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå ska BonCulina informera Brukaren dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen, om det är möjligt. Har omständigheten varat längre än två månader har både Brukaren och BonCulina rätt att frånträda köpet med omedelbar verkan.

9.  Ändringar av tjänster och Allmänna Villkoren

 1. BonCulina kan utan förvarning till Brukaren förändra, uppdatera, ersätta eller ta bort de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som BonCulina erbjuder i sin Webbshop.
 2. BonCulina förbehåller sig rätten att göra ändringar i Allmänna Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Brukarens godkännande. Alla ändringar av dessa Allmänna Villkor kommer att publiceras på Webbshoppen. Ändringar gäller från 1 vecka efter att BonCulina har informerat Brukaren om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att Brukaren har accepterat Allmänna Villkoren på Webbshoppen (görs i samband med att Brukarenen slutför ett köp). BonCulina rekommenderar dock att Brukaren håller sig uppdaterad på Webbshoppen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Allmänna Villkoren.

10.  Överlåtelse

 1. Brukaren har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. BonCulina har dock rätt att utan samtycke från Brukaren, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Allmänna Villkoren.

11.  Ogiltighet

 1. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.

12.  Tillämplig lag och tvist

 1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med BonCulinas kundtjänst. Om samförstånd ej kan uppnås kan Brukaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. BonCulina följer de beslut som fattas av Allmänna Reklamationsnämnden.
 2. Tvist rörande ett avtal om köp eller annan angelägenhet som är föranledd av Brukarens eller annans användning av Webbshoppen eller därmed sammanhängande rättsliga angelägenhet eller rörande tillkomst, tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i tillämpliga fall av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol, varvid den tingsrätt där Brukaren har sin hemvist ska vara första instans.

 

Version 1.0, 2020-06-29